Showing all 2 results

PMP 450b
PTP 450b Backhaul

Up to 300 Mbps in a 40 MHz channel. Frequency range is 4.9 – 5.925 GHz

Thông số kỹ thuật     Liên hệ mua hàng

Chi tiết
PTP 450b High Gain Backhaul
PTP 450b High Gain Backhaul

Up to 300 Mbps in a 40 MHz channel. Frequency range is 4.9 – 5.925 GHzThông số kỹ thuật     Liên hệ mua hàng

Chi tiết